limba di nuoro


Poesie sparse di Franceschino Satta Messa in voce di Tonino Mesina Le poesie di questa raccolta 1- A fizu meu Paulu 2- A un’Anzelu 3- Toccheddos de coro 4- De Popinone 5- A Daniele, frore e’ beranu 6- S’Iscola 7- A Tibe o Sardigna 8- A Raffaele Calamida, suduttore ‘e sos poveros 9- Su Zurrette

Poesie Sparse di Franceschino Satta